Ład przestrzenny

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw:
Woszczyce oraz Królówka etap II: sołectwo
Królówka
OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Orzesze

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce

oraz Królówka etap II: sołectwo Królówka

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 199 późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIV/376/13 z dnia 23 maja 2013r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II: sołectwo Królówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w pokój nr 7, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu – Woszczycach im. G. Morcinka przy ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 43‑180 Orzesze, o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2016r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z ww. projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 grudnia 2016r. na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze (na adres Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze), w postaci elektronicznej na adres e-mail: um@orzesze.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Orzesze.

 

Burmistrza Miasta Orzesze

Mirosław Blaski

 

Załączniki dostępne od 10 listopada 2016r.

Projekt uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załacznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-10-24 09:41:33 | Data modyfikacji: 2016-11-15 15:06:12.
Data wprowadzenia: 2016-10-24 09:41:33
Data modyfikacji: 2016-11-15 15:06:12
ObowižEzuje od: 2016-10-28
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót