Ład przestrzenny

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap I

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały nr XLIX/652/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada.
Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Miasta Orzesze, ul św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 31 maja 2019 r. zgodnie z art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. : w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z koniecznością opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Miasta Orzesze.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

 

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Granice opracowanie etapu I

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 10:14:53 | Data modyfikacji: 2019-03-15 10:56:35.
Data wprowadzenia: 2019-03-15 10:14:53
Data modyfikacji: 2019-03-15 10:56:35
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót