Ład przestrzenny

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw:
Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo
Woszczyce


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Orzesze
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIV/376/13 z dnia 23 maja 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.08.2017 r. do 27.09.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w pokój nr 7, w godzinach od 9:00 do 13:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20.09.2017r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu – Woszczycach im. G. Morcinka przy ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 43‑180 Orzesze, o godzinie 15:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2017r.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z ww. projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko.
Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 11.10.2017r. na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze (na adres Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze), w postaci elektronicznej na platformach PeuP lub ePuaP z koniecznością opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Orzesze.

 

Burmistrza Miasta Orzesze

Mirosław Blaski

Załączniki dostępne od 28 sierpnia 2017r.

Projekt uchwały_Woszczyce2

Rysunek planu_ cz. 1

Rysunek planu_ cz. 2

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek prognozy_1

Rysunek prognozy_ 2

Rysunek prognozy_ 3

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-08-11 10:02:33 | Data modyfikacji: 2017-08-28 09:16:53.
Data wprowadzenia: 2017-08-11 10:02:33
Data modyfikacji: 2017-08-28 09:16:53
ObowižEzuje od: 2017-08-11
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót