Ład przestrzenny

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw:
Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo
Woszczyce
OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Orzesze

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U. 2016 poz. 778 późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIV/376/13 z dnia 23 maja 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.01.2017r. do 06.02.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w pokój nr 7, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 02.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu – Woszczycach im. G. Morcinka przy ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 43‑180 Orzesze, o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2017r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z ww. projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21.02.2017r. na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze (na adres Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze), w postaci elektronicznej na platformach PeuP lub ePuaP z koniecznością opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Orzesze.

 

Burmistrza Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Pliki do wyłożenia:

Projekt uchwały

Załacznik graficzny - rysunek planu (zbiorczy)

Załacznik graficzny - rysunek planu (1A)

Załacznik graficzny - rysunek planu (1B)

Załacznik graficzny - rysunek planu (1C)

Załacznik graficzny - rysunek planu (1D)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załacznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zał 1)

Załacznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zał 2)

Załacznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zał 3)

Wzór wniosku: uwaga do wylozenia mpzp (pdf)

Wzór wniosku: uwaga do wylozenia mpzp (.doc)

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:43:11 | Data modyfikacji: 2017-01-12 15:19:40.
Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:43:11
Data modyfikacji: 2017-01-12 15:19:40
ObowižEzuje od: 2017-01-05
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót